Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization

Jurnal Pendidikan Islam yang diterbitkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Islam terutama kaitannya dengan keadaan masyarakat multikultural. Jurnal Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Manado